خانه / والدین / ارتباط قوی والدین با فرزندان

ارتباط قوی والدین با فرزندان

ارتبـاط بـا فرزند بـرای والدین یک امر ضروری اسـت. وقتی که رابطه ما قوی باشـد، شـیرین هـم خواهدبود و همانقـدر کـه بـه او اهمیـت می دهیـم همانقدر هم دریافـت می کنیم. ارتبـاط تنهـا دلیلـی اسـت که تمایـل کودک مـا را به پیـروی از قوانیـن ما بیشـتر مـی کند. بچـه هایی که احسـاس ارتباطـی قـوی با پـدر و مـادر دارند دوسـت دارنـد بـا آن ها همـکاری کنند. آن هـا همچنان مانند کـودکان رفتـار می کنند بـه این معنا کـه گاهی غرق در احساسـات خـود هسـتند. اما وقتی که بـه ما اعتماد مـی کنند که درکشـان کنیم و طرفشـان باشـیم. محققـان بـه مـا یـادآوری کـرده انـد کـه بـرای نگه داشـتن هـر رابطه سـالمی در برابر یک فعـل و انفعال منفـی، بـه پنـج فعـل و انفعـال مثبت نیـاز داریـم و تا وقتـی زمـان زیـادی را بـرای راهنمایـی یـا تصحیح، یـادآوری، نقـد، سـرزنش، غـرزدن و فریـاد کشـیدن صـرف مـی کنیـم، بسـیار مهـم اسـت که بـه همان انـدازه، پنـج برابر زمـان روی ارتباط مثبـت فکر کنیم. امـا روزهایـی هسـت که فقـط مـی توانیـم نیازهای اساسـی فرزندمـان را فراهـم کنیم. بعضـی روزها غذا دادن بـه آن هـا، حمـام کردنشـان، تشـویق آن هـا و بردنشـان بـرای خـواب در سـاعتی مناسـب و دوبـاره تکـرار کـردن همه آن هـا در روز بعد عینا همان عمل قهرمانانـه اسـت. این نوع فرزندپروری یکی از سـخت تریـن کارهـای روی زمین اسـت و تنها راه حفظ پیوند قـوی بـا فرزندمـان و سـاختن عـادات روزانـه ارتبـاط روش ذکـر می کنیـم که وقت ۱0اسـت. در ایـن جـا چندانـی از شـما نمـی گیـرد امـا ارتبـاط را محکم می کنـد و همیـن طـور مـی توانـد زندگـی شـما را تغییر دهد. بـه گفته روانشناسـان مـا روزانه به چهـار آغوش برای بقـا نیـاز داریـم. مـا همچنیـن بـرای حمایت هشـت آغـوش در روز نیـاز داریم.۱۲آغـوش و بـرای رشـد اولیـن کار صبـح و آخریـن کار شـب؛ در برگرفتـن فرزندانتـان برای لحظاتی اسـت. وقتی که خداحافظی مـی کنیـد او را در آغـوش بگیریـد و زمانی کـه دوباره او را مـی بینیـد ایـن کار را بکنیـد، کاری کـه اغلب در طول روز هم باید آن را انجام دهید. بر سـرش دسـت بکشـید و به آرامی روی شـانه اش بزنید. به چشمانش نـگاه کنیـد و لبخنـد بزنیـد. ایـن کار نـوع دیگـری از ارتباط اسـت. اگـر فرزند نوجوان شـما این کارها را دوسـت نداشـت بایـد درک کنیـد کـه با بچـه هـای بزرگتـر در ارتباط آسـان گیر باشید. با او بنشـینید و یک نوشیدنی خنک بخوریـد و وقتـی صحبت می کنید بـه آرامی پاهایش را نـوازش کنیـد. (ایـن کار راهـی بـرای شـنیدن این اسـت کـه امروز چه اتفاقـی در زندگـی اش افتاده. بعد اگـر بـه آن اولویـت دهیـد بارها می توانید خوشـحالی را تجربـه کنید)

درباره ی پیش‌فرض سایت

مطلب پیشنهادی

گوش کنید و همدردی نشان دهید

ارتبـاط بـا گـوش کـردن شـروع مـی شـود. وقتی که لازم اسـت زبانـت را گاز بگیـر، …