خانه / 1393 / بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن 1393

ارتباط قوی والدین با فرزندان

ارتبـاط بـا فرزند بـرای والدین یک امر ضروری اسـت. وقتی که رابطه ما قوی باشـد، شـیرین هـم خواهدبود و همانقـدر کـه بـه او اهمیـت می دهیـم همانقدر هم دریافـت می کنیم. ارتبـاط تنهـا دلیلـی اسـت که تمایـل کودک مـا را به پیـروی از قوانیـن ما بیشـتر مـی کند. بچـه هایی …

توضیحات بیشتر »

تربیت کودک مشکل گشا و مستقل

تربیت کودک مشکل گشا و مستقل    شاید پدر یا مادر بودن بزرگ ترین مسوولیت شما در زندگی باشد و تصور کنید برای اینکه مبادا فرزند شما دچار مشکلی شود باید همه درها را بست و پرده ها را کشید. اما این طرز فکر کاملا اشتباه است. این حمایت بیش …

توضیحات بیشتر »

روش های تدریس خلاق

خلاقیت به معنای خلق و آفرینش اندیشه ها، ایده ها، افکار نو و بدیع، متفاوت نگریستن به امور، عبور از مرز دانسته های محدود به حیطه نادانسته های نامحدود و کشف و ابداع راه حل های جدید برای حل یک مسأله است. خلاقیت، تشخیص و بیان مسأله و ارائه راه …

توضیحات بیشتر »