خانه / مربیان / بهترین راه های بالا بردن تمرکز در کودکان

بهترین راه های بالا بردن تمرکز در کودکان

«میشه اینقدر وول نخوری و مشقتاتو انجام بدی؟» مطمئنا شما هم وقتی فرزندتان مشغول درس خواندن است، چندین بار این جمله را به او هشت ساله ام را خیلی سخت می توانم مجبور کنم یکجا ِ جوش، بازی گوش و پرحرف می گویید. من شخصا این مشکل را دارم. دختر پرجنب و بنشیند و بدون حواس پرتی زیاد روی تکالیف خود تمرکز کند و آنها را انجام دهد.

 

 

از عبـارت «حـواس پرتـی زیـاد» اسـتفاده کـردم، چـون کـودکان همیشـه پر انـرژی و بازیگـوش هسـتند و نمی توانیـم انتظار داشته باشـیم به طـور کامل تمرکـز کننـد و حواس شـان اصلا پرت نشـود! ولـی با این وجود بـاز هم ممکن اسـت مهـارت تمرکـز کـردن را در آنهـا افزایش دهیـم و کاری کنیـم بتوانند بـرای مـدت زمـان طولانی تـری روی یـک کار تمرکـز کننـد. ایـن نوشـته را بخوانیـد تـا بـا راههای بـالا بـردن تمرکز در کودکان آشـنا شـوید. بچه هـا معمـولا کنجـکاو و پرانـرژی هسـتند و دلیـل اصلـی بـرای عـدم تمرکزشـان ایـن اسـت کـه ذهـن آنهـا عملکـرد متفاوتـی دارد. وقتـی کاری کـه بـه آنهـا سـپرده ایم، برایشـان جالـب نباشـد، خیلـی سـریع خسـته می شـوند و توجـه خـود را به چیزی جلـب می کنند که جالب تر اسـت، برخلاف بزرگسـالان که کاری را دوسـت داشـته باشـند یـا نـه، آن را به اتمام می رسـانند! در ادامـه روش هایـی را می خوانیـد که به کودک شـما کمـک می کند راحت تر و سـریع تر تمرکز کند:

د 1 ازآنجایی کـه کـودکان در هنـگام بـازی ، مطالـب زیـادی را یـاد می گیرنـد، بهتر اسـت کاری کنیم فعالیت هایشـان بیشـتر شـبیه بازی کردن باشـد. تلفن هوشـمند، تبلـت و رایانـه را از آنهـا دور نـگاه داریـد و اجـازه دهید کـودکان، با اسـباب بازی های معمولـی بـازی کنند و همچنیـن بازی هایی کـه تمرکز آنها را بیشـتر می کنـد را انجـام دهنـد و تمرکزکـردن را تمریـن کنند. تحقیقـات نشـان داده اسـت تلفن هـای هوشـمند می توانند مدت زمـان تمرکز کـودکان را کاهـش دهنـد. بنابراین اصلا تلفن هوشـمند را در اختیـار آنها قرار ندهیـد یـا به ندرت اجـازه ی بازی بـا آن را بـه او بدهید. بازی هـای فکری: قـدرت تمرکـز کـودکان را با انجـام بازی هـای فکری بیشـتر کنیـد. بازی هایـی کـه نیازمنـد فکرکـردن، برنامه ریـزی و اسـتفاده از حافظـه هسـتند، مفیدند. جـدول کلمـات، جورچین و بـازی بـا کارت می تواند قـدرت تمرکـز کـودک روی کلمـات، اعـداد و تصاویـر را بـالا ببـرد. پـازل تصویـری کـه در آن، بچه هـای کوچک تـر بایـد به دنبـال یـک غلـط یـا یک شـی پنهـان در تصویـر بگردنـد، می توانـد توجه و تمرکـز کودک را بـالا ببرد.
مرتب کـردن: مرتب کـردن و تمرکز رابطـه ی خیلی قوی ای دارنـد. دنبال کردن دسـتور تهیـه غـذا، چیـدن میـز و مرتب کـردن اشـیاء بـه ترتیب حـروف الفبا، فعالیت هایـی هسـتند که بـه کـودکان کم تمرکز کمـک می کنند.
نشسـتن: در ایـن بـازی کـودک تمرین می کنـد که بتوانـد مـدت زمانی را فقـط در یک جـا، بـدون تکان خـوردن بنشـیند. یک بـازی تمرکـزی دیگر در ایـن دسـته بازی هـا، «مجسـمه بازی» اسـت. با تکرارکـردن این کلمـه، ذهن کـودک عـادت می کنـد، و کم کـم این ارتباط بیـن ذهن و بـدن تمرکز کودک را بـالا می برد.
. محیط را آماده کنید2 برخـی کـودکان بـا محیـط آرامش بخـش و سـاکت راحت تـر هسـتند. برخی جـوش زیـادی دارد. درک این دیگـر در محیطـی راحت تر هسـتند کـه جنب و مسـأله کـه کودک شـما در کـدام محیـط راحت تر اسـت، می توانـد اولین قدم در افزایـش تمرکز او باشـد. آرامش بخش و نـور کم می تواند کودک شـما را ِ آرامـش: موسـیقی بـی کلام )Manav)، مـادر «ماناو» (Kalpana بـرای درس خوانـدن آماده کند. «کالپانا» ( چهـار سـاله، می گوید: ««ماناو» همیشـه پرانـرژی بود، ولی بعـد از اینکه یک تنـگ ماهـی را در اتاقـش قـرار دادم، حـس می کنـم کمـی آرام تر شـده! فکر می کنـم تماشـای شـناکردن ماهی هـا تأثیـر خوبـی روی او داشـته اسـت!»
دسـتگاه های الکترونیکـی: حالـت ایـده آل ایـن اسـت کـه همه ی دسـتگاه ها شـامل تلویزیـون، آی پـد، گوشـی هوشـمند و غیـره را موقـع درس خوانـدن خامـوش کنیـم یـا از اتـاق بیـرون ببریـم تـا حـواس کـودک را پـرت نکنند. اگـر بـرای درس خوانـدن بـه رایانه نیـاز دارد، مطمئـن شـوید از آن فقط برای درس خوانـدن اسـتفاده می کنـد، نـه چیـز دیگر. در دسـترس بودن لوازم: هـر چیزی که کـودک لازم دارد را در دسـترس او قـرار دهیـد تـا مجبور نشـود بلند شـود و چیزی را بـردارد. کتاب هـا، دفتر ها، مدادرنگـی، مداد هـا و حتـی یک لیـوان آب را بـرای او روی میـز بگذارید. این کار بـه کـودک یـادآوری می کنـد، چه میـزان از کارها باقی مانـده و زمان خود را بهتـر مدیریـت کنـد. همـه ی ایـن کارهـا تمرکز و توجـه کودکان را بیشـتر می کنند.
. تغذیه سالم 3 خوردن غذای سـالم رابطه مسـتقیمی با تمرکـز کودک دارد. خـوردن غذاهای آمـاده یا شـیرین باعث می شـود کودک بی حال شـود، ولی غذا هـای پروتئینی ماننـد بادام، تخم مرغ و گوشـت بدون چربی هوشـیاری و تمرکـز را بالا می برد. کافئیـن: تحقیـق جدیـدی در آمریـکا نشـان می دهـد مصـرف قهـوه و نوشـیدنی های انـرژی زا و کافئیـن دار در کـودکان افزایـش یافتـه اسـت. ایـن نوشـیدنی ها شـکر اضافـی ناسـالمی را وارد بـدن آنهـا می کنـد که بعـد باعث افـت انـرژی آنهـا می شـود. ) انگلیس نشان Ulster سـبزیجات: تحقیقی جالب در دانشـگاه «آلسـتر» ( سـت و لوبیـا ی پختـه بـرای صبحانـه قـدرت درک ُ می دهـد: خـوردن نـان ت کـودکان را افزایـش می دهـد. کارشناسـان اعتقـاد دارنـد خـوردن میوه هـا و سـبزیجات، آنتی اکسـیدان هایـی را وارد بـدن می کنـد کـه قـدرت ذهـن را افزایـش می دهنـد.

 

درباره ی پیش‌فرض سایت

مطلب پیشنهادی

چگونه خلاقیت و تخیل را در کودکان پرورش دهیم؟

نویسنده: برنادت دافی برگردان: مهشید یاسایی اگر بزرگسالانی خلاق و با قوه تخیل می خواهیم، …