خانه / مربیان / خلاقيت در کودکان

خلاقيت در کودکان

تغيير و تحول در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی و در عصر حاضر امری اجتناب ناپذير است و اين تغيير و تحول به نوبة خود از پيشرفتهايي كه بطور روزمره در علوم و تكنولوژي های مختلف در سطح جهان نشأت می گيرد، از اين گذشته نيز در عرصه زندگی او پديد می آيد. از آنجايي كه در جهان پيچيده امروزی بدنبال تغيير و تحولات نيز در عرصه ها، فرصتها و تهديدهای گسترده ای نيز ايجاد می شود، لذا سازمانها و شركتها به روشها، راه حل ها و طرز نگرش های تازه برخورد صحيح و اصولی با اين فرصتها و تهديدها نياز دارند، به طوری كه بتوانند فرصتها را غنيمت شمرده و به مقابله با تهديد ها بپردازند. خلاقيت مقوله ای است كه ارتباط نزديكي با تغيير و تحول دارد. به عبارت ديگر، می توان تغيير و تحول را ناشی از خلاقيت و ايده های خلاق پنداشت، به همين دليل است كه دستاوردهای علمی بشر در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی و… جملگی اشاره به اين نكته دارند. كه با ايده های خلاق و به مفهوم عام آن يعنی خلاقيت می توان پيشرفتها و دستاوردهای تازه ای را برای زندگي بشر به ارمغان آورد.

 

 

تأکید بیش از حد والدین بر هوش و حافظه کودک

بسـیاری از والدیـن، ناآگاهانـه کـودک خـود را فقـط بـا هـدف تقوی مهـارت هـای حافظـه ای و انباشـتن ذهـن وی از اطلاعـات لغـوی، تربیـت و هدایـت مـی کننـد و بـرای حافظه و هـوش کودک خـود اهمیتي بیـش از حد قائـل مـی شـوند. این گـروه از والدین بـدون در نظـر گرفتن ایـن اصل تربیتی مهـم کـه تنها اطلاعـات عمومی وداشـتن حافظـه قوی بـرای تكامل و رشـد فكـری و بـاروری اسـتعدادهای کودک کافی نیسـت، با اصل قـراردادن هوش و پـرورش کـودک از سـایر توانمندي هـای ذهنـی و روانی کودک خـود که مهم تریـن انهـا تفكر خـلاق اسـت، غافل مـي مانند.

 

ایجاد رقابت میان کودکان

رقابت میان کودکان وقتی پدید می آی ًمعمولا الف: نوعی ارزیابی و رتبه بندی توسط والدین وجود داشته باشد. ب: پاداشی یا جایزه ای در میان باشد. کـودکان چنـان احسـاس مـی کنند کـه کار آنها توسـط والدیـن مورد ًمعمـولا ارزشـگذاری قـرار خـواد گرفت و یـا به بهترین کار جایـزه یا پـاداش داده خواهد شـد، بیـش تـر از آنكـه به انجـام بهتـر آن کار بیندیشـند، به کسـب جایزه فكر مـی کننـد. ضمـن اینكه گاهـی این رقابـت ها به سـتیزه جویي میـان کودکان تبدیـل می شـود و سـبب مـی گردد تا آنها نتواننـد از توانایي ها واسـتعدادهای واقعـی خود اسـتفاده کنند.

 

تأکید افراطی بر جنسیت کودکـان

تأکیـد زیـاد بر جنسـیت کـودک و تمایز قائل شـدن زیاد میان دختر و پسـر یكـي از موانع مهم رشـد خلاقیت کـودکان در گروهی از خانواده هاسـت. دربرخـی از فرهنـگ هـا بسـیاری از دختران و پسـرانی کـه از تفكرهایي خلاق برخوردار هسـتند، به سـبب ملزم شـدن به رعایت پاره ای مقررات و هنجارهای از پیـش تعییـن شـده و همچنیـن به دلیـل قرار گرفتـن در نقشـهای قالبی که فرهنـگ و محیـط برآنهـا تحمیل کـرده، علایـق و تمایـلات خلاقانه خـود را سـرکوب مـی کنند و در نتیجـه به تدریج دچار تعازض شـده و خلاقیـت آنها از بین مـی رود. قراردادن قوانین خشک و دست و پا گیردر منزل 4 بسـیاری از والدین برای کودک خود قوانین و مقررات خشـک و محدود کننـده ای نظیـر تعداد سـاعت هـای درس خوانـدن در روز، رأس سـاعت معین خوابیـدن، اسـتفاده از لوازم خـاص و… قرار می دهند. پدیدآوردن چنین شـرایطي در منـزل و اصـرار و پافشـاری بر رعایت آنها از جانب کودکان، سـبب می شـود بـه کلیشـه ای و تكراری رفتـار کردن عـادت کنـد. باید توجه ً کـودک تدریجـا داشـت که افكار و رفتارهای کلیشـه ای و تكراری نقطه متضاد خلاقیت اسـت.

 

عدم آشنایي والدین با مفهوم واقعی خلاقیت ـت

عـدم آگاهـی و شـناخت برخـی والدیـن از فرآینـد رشـد خلاقی کـودکان و مطالعـه نكـردن آن ها در این زمینه، سـبب می شـود آن ها هیچگاه نتواننـد بـرای پـرورش و شـكوفایي خلاقیت کودک خـود برنامه ریـزي و اقدام صحیحـي نماینـد و بـه ایـن ترتیب ناخواسـته سـبب می شـوند اسـتعداد های خـلاق کودک آنهـا به هـدر رود.

 

انتقاد مکرر از رفتارهای کودک

ن قـراردادن و انتقاد از ارزیابـی پـی در پی رفتارهای کـودک و زیر ذره بی کارهـای او در خانـواده، آزادی، امنیـت خاطـر و اعتماد به نفـس کودک را مختل مـی سـازد و تـرس از اشـتباه را در وی تقویـت می کنـد. این تـرس چنانچه در کـودک حالـت مرضي پیـدا کند، جـرأت ابراز هرگونه اندیشـه جدیـد و یا انجام کارهایـي کـه در عین خلاق بودن احتمال وجود اشـتباه نیز در آن هـا وجود دارد را در کـودک از بیـن مـی بـرد و بـه این ترتیب خلاقیـت کودک کـه لازمه اش داشـتن آزادی وامنیـت خاطر در محیط خانواده و ریسـک پذیـري و عدم ترس از اشـتباه می باشـد، با مانـع روبه رو مـی گردد.

 

بیهوده شمردن تخیلات کودک

اهاي  تخیـل کودک اسـاس خلاقیت اوسـت و چنان چه تخیـلات و رؤی کـودک بـا بـی توجهی، تمسـخر و یا بیهـوده انگاشـتن از جانب والدیـن روبه رو شـود، در واقع سرچشـمه خلاقیت او خشـكانده شده اسـت. محكوم کردن خیال پـردازی کـودک و وادار نمـودن او بـه واقـع بینی در خانـواده نگرش و شـیوه ای اشـتباه اسـت. حسـاس و زودرنج بـودن در خلاقیت کـودک آفتی مهلک ً کامـلا محسـوب می شود.

 

عدم شناسایي علائق درونی کودکـن، از علائق و کشـش های  در سـن پایی ً بسـیاری از کـودکان خصوصا خـود نسـبت بـه موضوعـات و پدیده هـای پیرامون اطلاع روشـنی نداردنـد و یا ایـن کـه نمی توانند آن را به زبان بیاورند. این موضوع از مواردی بسـیار حسـاس بـه شـمار می روئ که بایـد از همان دوران کودکی مورد توجـه والدین قرار گیرد. خانـواده هایـي کـه نسـبت به این مسـئله بی تفاوت هسـتند و سـعی نمی کنند انگیـزه هـا و موضوعـات مورد علاقـه کودک خود را شناسـایي و کشـف کنند ، ناخواسـته فرصتهـای زیادی برای رشـد خلاقیت کودک از وی سـلب می کنند.

 

عدم وجود حس شوخ طبعی در منزلـت

شـوخ طبعـی از شـاخصهای مهم خلاقیت به شـمار مـی رود و وجود  ً حس شـوخ طبعی در فضای خانواده بسـیار حائز اهمیت اسـت، زیرا مسـتقیما رشـد خلاقیـت کـودک کمک می کنـد. اما در خانـواده هایي که فضـای زندگی آنهـا خشـک، رسـمی و جـدی اسـت، زمینـه ای برای بـروز حس شـوخ طبعی کـودک بوجـود نمی ایـد و در نتیجه در چنین محیطي بسـیاری از کشـش های خلاقانـه ی کودک پنهان مـی ماند.

 

تحمیل نقش بزرگسال به کودک

بسـیاری از والدین علاقمند هسـتند که کودک آنها سـریعا رشـد کند و ًکودکی خود را پشـت سـر بگذارد. آن ها گاهی برای تسـریع این امر سـعی می کننـد بـا کـودک خود همانند بزرگسـالان رفتار می کننـد و به تبـع آن از کودک خـود ایفـای نقـش هـای بزرگتـر از محدوده سـنی آنهـا را دارنـد. تحمیل نقش های کاذب بزرگسـالی به کودکان، روند رشـد اجتماعی آنان را مختل می سـازد و سـبب پدیـد آمـدن رفتارهای نا به هنجـار و تصنعی درآنها می گـردد و همین امـر باعث از بین رفتن بسـیاری از اسـتعدادهای خـلاق دوران کودکی می گردد.

نویسنده: افشین سلیمانی / ویراستار: پریسا پور جهان

 

 

مرور کلی

طراحی
صفحه نمایش
کیفیت تماس
سرعت اجرا
نرم افزار
عمر باطری
محیط زیست

عالی

کیفیت عالی ، طراحی منحصر بفرد همراه با قابلیت ها و امکانات جدید با قیمتی باورنکردنی

خرید کنید
User Rating: 4.14 ( 12 votes)

درباره ی پیش‌فرض سایت