خانه / بایگانی برچسب: مقاله

بایگانی برچسب: مقاله

ارتباط قوی والدین با فرزندان

ارتبـاط بـا فرزند بـرای والدین یک امر ضروری اسـت. وقتی که رابطه ما قوی باشـد، شـیرین هـم خواهدبود و همانقـدر کـه بـه او اهمیـت می دهیـم همانقدر هم دریافـت می کنیم. ارتبـاط تنهـا دلیلـی اسـت که تمایـل کودک مـا را به پیـروی از قوانیـن ما بیشـتر مـی کند. بچـه هایی …

توضیحات بیشتر »

روش های تدریس خلاق

خلاقیت به معنای خلق و آفرینش اندیشه ها، ایده ها، افکار نو و بدیع، متفاوت نگریستن به امور، عبور از مرز دانسته های محدود به حیطه نادانسته های نامحدود و کشف و ابداع راه حل های جدید برای حل یک مسأله است. خلاقیت، تشخیص و بیان مسأله و ارائه راه …

توضیحات بیشتر »

گوش کنید و همدردی نشان دهید

ارتبـاط بـا گـوش کـردن شـروع مـی شـود. وقتی که لازم اسـت زبانـت را گاز بگیـر، بـه جایش بگـو، وای! واقعـا… می فهمـم!… چطور بـود؟… بیشـتر درباره اش بهـم بگو… عـادت دیـدن چیزهـا از چشـم انـداز فرزندتـان بـه او اطمینـان مـی دهـد که شـما با احتـرام برخـورد کرده ایـد و دنبـال …

توضیحات بیشتر »